Beleidsvisie 2017-2018 Filmhuis Zevenaar [FHZ]

Inleiding

Deze beleidsvisie wordt opgesteld op het moment dat Filmhuis Zevenaar mogelijk een nieuwe weg in haar bestaan in gaat slaan. We zijn gegroeid van een klein filmhuis in een gehuurd zaaltje met een tweewekelijkse filmvertoning naar een filmtheater met 14 filmvertoningen per week in een eigen gebouw. Van 16 mm. projectie via 35 mm. naar professioneel, digitaal vertonen. Van het aanstrepen van bezoekers in een schriftje naar online kaartjes kopen. Van een vriendengroepje naar een medewerkersbestand van 80 mensen.

Nu komen we op een kruispunt: we zien dat er veranderingen plaats moeten vinden om te houden wat we opgebouwd hebben en om mogelijkheden te benutten die zich aanbieden.  In het hierna volgende stuk proberen we dit te verduidelijken en aan te geven welke kant we de komende tijd in gezamenlijkheid op kunnen gaan.

  1. Visie

Stichting Filmhuis Zevenaar (FHZ) wil een aantrekkelijk, uitnodigend en kwalitatief podium zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen uit de Liemerse regio, die op zoek zijn naar ontmoeting, ontspanning, cultuur en verdieping. Dit doel wordt vooral bereikt door vertoning van film, maar ook door het organiseren van podiumvoorstellingen met muziek, literatuur, theater en het organiseren van / deelnemen aan cultuurfestivals. Ons cultuuraanbod kent amusementswaarde, maar is ook van betekenis voor de persoonlijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van onze bezoekers.

Cultureel ondernemerschap is de basis voor de zelfstandige positie van Filmhuis Zevenaar: dit heeft mede bijgedragen aan onze groei en ontwikkeling en is daarin een belangrijke pijler. Samenwerking met andere culturele en maatschappelijke instellingen is een andere belangrijke pijler.

  1. Doelstelling & uitvoering

FHZ wil – [1] haar film- en cultuuraanbod versterken en vergroten, – [2] bezoekers een fijn ‘uitje’  bieden in een goede ambiance, – [3] bezoekers vriendelijk en vakbekwaam ontvangen, – [4] een goed medewerkersbeleid hanteren, – [5] de zelfstandige positie versterken door het voeren van een goed financieel beleid.

[1] Kern van onze programmering is film in de meest brede zin van het woord: van filmhuis tot arthouse, van retrospectief tot documentaire, van klassieker tot kinderfilm. Om dit te bereiken moeten we doelgericht zijn in de inzet van films, proberen aan te sluiten op de actualiteit en daar flexibel mee omgaan, ons breed oriënteren op het filmaanbod, meer doelgroepen bereiken en alternatief content inzetten [muziekfilms, museumfilms, etc.].

Podiumoptredens zijn een goede aanvulling op ons cultuuraanbod en worden redelijk tot goed bezocht. Artiesten waarderen onze intieme accommodatie, hoewel deze wel beperkingen kent qua podiumoppervlak en een kleedruimte voor artiesten node gemist wordt.

Actiepunt 1: Voor een doelgerichte programmering oriënteren wij ons op een actueel en breed filmaanbod. Ook streven we naar meerdere  zalen, waarvan één met podiumfaciliteiten.

[2] Bezoekers komen graag naar FHZ en ervaren ons pand als intiem en gezellig.

Actiepunt 2: Wij willen  inzetten op verhoging van comfort en een betere bereikbaarheid voor ouderen en minder validen. Hiertoe behoort een ruimere foyer voor alle bezoekers met ruimte voor ontmoeting en gesprek met een drankje en een hapje.

Actiepunt 3: Het comfort in de filmzaal (zalen) moet verhoogd worden door verbetering in de vorm van comfortabele en ruime zitplaatsen met voldoende afstand tot het filmdoek.

[3] Bezoekers worden  vriendelijk, vakbekwaam en servicegericht ontvangen. Dit is altijd één van onze sterke punten geweest.

Actiepunt 4. : Door interne scholing van de medewerkers proberen we deze belangrijke zaken optimaal te houden. Deze interne scholing zal door M&O [Medewerkers & Organisatie] verzorgd gaan worden. Punten van belang zijn o.a.: vakbekwaamheid vergroten, servicegerichtheid benadrukken, verantwoordelijkheidsgevoel naar bezoekers en naar de organisatie versterken.

[4] Er is een goed bestaand medewerkersbeleid. Zo is het urenbeleid goed omschreven en bedoeld om de benodigde werkzaamheden voldoende te kunnen spreiden middels een zoveel mogelijke evenredige inzet van de medewerkers. We gaan uit van een minimale inzet van 180 uur per jaar, maar er wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Ook blijven we, gezien de omvang van het aantal medewerkers, investeren in interne communicatie. Belangrijk blijven ook de informele momenten, waar medewerkers elkaar in een gezellige sfeer kunnen ontmoeten.

Actiepunt 5: Gezien het feit dat steeds meer overkoepelende, technische en onderhoudstaken uitgevoerd moeten worden, die een bovenmatige inzet vragen van enkele medewerkers, willen we vrijwilligersvergoedingen mogelijk maken.  Toekenning en hoogte van een vrijwilligersvergoeding zal bepaald gaan worden door het bestuur; dit na de voorzittersvergadering geïnformeerd en gehoord te hebben.

Actiepunt 6: Het aannamebeleid van FHZ willen we gaan toespitsten op de kwaliteit c.q. de specifieke kennis die we in huis willen halen en niet uitsluitend op het vullen van het dienstenrooster.

Actiepunt 7:  Ook FHZ wordt geconfronteerd met een teruglopend aantal vrijwilligers, dat coördinerende taken op zich wil nemen. Daar waar nodig zullen taken moeten worden herschikt of afgestoten. Ook zal gekeken gaan worden naar mogelijke samenwerking in deze met andere instellingen.

Actiepunt 8: Op termijn zal gekeken gaan worden of er voor een aantal taken een betaalde kracht ingehuurd kan gaan worden.

[5] Filmhuis Zevenaar streeft naar een gezonde financiële basis met een goede balans tussen inkomsten en uitgaven en ruimte voor reserveringen voor vervanging van inventaris en apparatuur. Dit kan o.a. bereikt worden door een groeiend bezoekersaantal als gevolg van een goede en zorgvuldige programmering. We denken dat een nieuwe locatie met meerdere zalen het bezoek verder kan vergroten.

 

Actiepunt 9: Er zal een sponsorplan ontwikkeld worden  om bedrijven voor het Filmhuis ter interesseren.

 

Actiepunt 10: Nader onderzoek zal er worden gedaan naar de mogelijkheden die fondsen bieden om extra (eenmalige) financiën te genereren.

 

Actiepunt 11: Nader onderzoek zal er gedaan worden naar de mogelijkheden van eenmalige en structurele subsidies van gemeente en provincie.

 

  1. Interne organisatie

 

FHZ werkt kent een klein bestuur dat uit 3 personen bestaat en minimaal 6 keer per jaar bij elkaar komt. De werkzaamheden binnen FHZ worden uitgevoerd door werkgroepen. De voorzitters van die werkgroepen zorgen samen met het bestuur ervoor dat, met het beleid van FHZ als uitgangspunt, de dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd en uitgevoerd; hiertoe zijn er 6 tot 8 voorzittersvergaderingen op jaarbasis. De voorzitters van de werkgroepen Programmering en Verhuur [PROV], Public Relations  [PR] en Facilitair, Techniek en Onderhoud [FACTO] komen vaker bij elkaar om praktische zaken op korte termijn te kunnen regelen.

 

Actiepunt 12: Er zal actief gezocht worden naar uitbreiding en versterking van deze groepen.

 

Actiepunt 13: In de aanloop naar de mogelijke samenwerking in Hal 12 met andere instellingen zal ernaar gestreefd worden om ook gebruik te maken van de huidige aanwezige mogelijkheden om de werkdruk te verminderen door intensieve samenwerking.

 

 

  1. Huisvesting in huidig pand

De komende twee jaren zullen we in ieder geval de mogelijkheden van ons huidige pand optimaal moeten benutten en een aantrekkelijk en gevarieerd film- en cultuuraanbod continueren om zoveel mogelijk bezoekers aan ons te binden. Er bestaat nog een mogelijkheid tot het uitbreiden van het aantal vertoningsmomenten [bijvoorbeeld 2 films op vrijdag- en/of zaterdagavond of een zondagochtendvoorstelling]. Gezien de recente ontwikkelingen qua accommodatie zullen we investeringen in het pand beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Actiepunt 14: Wij oriënteren ons op uitbreiding van het aantal vertoningsmomenten op de huidige locatie.

  1. Huisvesting op een andere locatie

Om Filmhuis Zevenaar financieel toekomstbestendig te maken, willen we ons te richten op schaalvergroting. Daartoe behoren uitbreiding naar meerdere [film]zalen, (kleed)ruimte voor artiesten en muzikanten die optredens verzorgen, opslagruimte en kantoorruimte. Dit is op de huidige locatie niet te realiseren, vandaar de zoektocht naar een locatie waar e.e.a. wel te realiseren is.

Gesprekken zijn gaande met de gemeente Zevenaar en de collega cultuurinstellingen om gezamenlijk Hal 12 te betrekken. Het bestuur ziet hier een kans om de doelstellingen te realiseren. Groot pluspunt is de clustering van de cultuurinstellingen die de mogelijkheid biedt tot meer samenwerking en extra bezoek kan genereren. De financiële investering van de gemeente hierin is de basis om dit project te realiseren.

Actiepunt 15: Wij richten ons op schaalvergroting op een andere locatie en bezien daarbij mogelijkheden tot samenwerking met andere cultuurinstellingen.

  1. Festival BuitenBlik [BBL]

BBL heeft zich duidelijk gepositioneerd in het Liemerse festivalleven. Deze werkgroep is door FHZ opgezet en inmiddels een volledig zelfstandige stichting geworden. Middels een convenant zijn afspraken gemaakt over een toekomstige samenwerking. Waar mogelijk zullen FHZ en Stichting BuitenBlik Zevenaar elkaar ondersteunen.

 

Het bestuur,

 

oktober 2017