Beleidsvisie 2020-2025 Filmhuis Zevenaar (FHZ)

Inleiding
Sinds de oprichting in 1979 zijn we gegroeid van een klein filmhuis in een gehuurd zaaltje in wijkgebouw De Maatjes met één filmvertoning per maand naar een filmtheater met 2 zalen en meer dan 25 filmvertoningen per week in de Turmac Cultuurfabriek. Van 16 mm. projectie via 35 mm. projectie naar digitaal 2K en nu digitaal 4K. Van het aanstrepen van bezoekers in een schriftje naar online kaartverkoop via onze website. Van een tweemaandelijkse Filmcircuit Achterhoek Liemers folder naar promotie via vooral website en sociale media. En tot slot van een vriendengroepje van 8 naar een medewerkersbestand van 80 medewerkers.

Voor de medewerkers verandert er het nodige: we programmeren voor meerdere filmzalen met meerdere titels per week, de horeca wordt door derden verzorgd, de filmtechniek is fors geautomatiseerd. Naar de bezoekers toe worden we meer dienstverlenend, we gaan samenwerken met andere cultuurinstellingen en we groeien naar een [deels]  beroepsmatige aansturing.

In het hierna volgende stuk proberen we dit te verduidelijken en richting te geven aan onze toekomst.

1. Visie
Stichting Filmhuis Zevenaar (FHZ) wil een aantrekkelijk, uitnodigend en kwalitatief podium zijn voor mensen in alle leeftijdsgroepen uit de Liemerse regio, die op zoek zijn naar ontmoeting, ontspanning, cultuur en verdieping. Dit doel wordt vooral bereikt door vertoning van film, maar ook door het organiseren van podiumvoorstellingen met muziek, literatuur, theater en het organiseren van, en deelnemen aan cultuurfestivals. Ons cultuuraanbod kent amusementswaarde, maar is ook van betekenis voor de persoonlijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van onze bezoekers. Samenwerking met andere culturele en maatschappelijke instellingen is een belangrijke pijler en werkt door in onze programmering. Cultureel ondernemerschap is de basis voor de zelfstandige positie van Filmhuis Zevenaar: dit heeft mede bijgedragen aan onze groei en ontwikkeling.

 2. Doelstelling & uitvoering
FHZ wil:

[1] Een actueel, professioneel en flexibel film- en cultuuraanbod aanbieden,
[2] Dit aanbod onder de aandacht brengen van inwoners en doelgroepen in Zevenaar en in de regio de Liemers,
[3] Bezoekers een fijn ‘uitje’ bieden in een goede ambiance en hen vriendelijk, gastvrij en vakbekwaam ontvangen,
[4] Bezoekers verdieping aanbieden middels educatie voor scholieren en speciale projecten voor volwassenen,
[5] Goede contacten onderhouden met bezoekers, vrienden en donateurs en met bedrijven in de Liemers,
[6] Een goed medewerkersbeleid hanteren,
[7] De zelfstandige positie handhaven door het voeren van een goed financieel beleid.

3. Uitwerking van de doelstelling

[1] Een actueel, professioneel en flexibel film- en cultuuraanbod aanbieden
Kern van onze programmering is film in de meest brede zin van het woord: van filmhuis tot arthouse, van retrospectief tot documentaire, van klassieker tot kinderfilm. Om dit te bereiken moeten we doelgericht zijn in de inzet van films en proberen aan te sluiten bij de actualiteit en daar flexibel mee omgaan. Daarnaast willen we meer doelgroepen bereiken met bijzonder filmaanbod zoals muziek-  en kunstfilms; dit eventueel in projectvorm en in samenwerking met andere partners. Podiumoptredens zijn een waardevolle aanvulling op ons cultuuraanbod: wij zijn met Muziekcafé de Lantaern de enige aanbieders in Zevenaar van kleinschalige podiumoptredens.
Concreet: Wij richten ons op een actueel, breed en verdiepend  film- en podiumaanbod.

[2] Dit aanbod onder de aandacht brengen van inwoners en doelgroepen in Zevenaar en in de regio de Liemers
Om onze programmering naar buiten te brengen is PR van groot belang. Alle hedendaagse communicatiemiddelen worden daarvoor ingezet, zowel gedrukt als digitaal, waarbij met het verstrijken van de tijd de nadruk steeds meer naar de digitale middelen verschuift. Website en sociale media vereisen een permanente en actuele promotie en communicatie.
Concreet: Filmflyer en digitale weekagenda worden geïntegreerd; website en sociale media worden dagelijks bijgehouden.

[3] Bezoekers een fijn ‘uitje’ bieden in een goede ambiance en hen vriendelijk, gastvrij en vakbekwaam ontvangen
Om bezoekers een fijn ‘uitje’  te bieden in een goede ambiance en hen vriendelijk, gastvrij en vakbekwaam ontvangen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.
Concreet: Goede afspraken met de horeca zijn essentieel en interne scholing is van belang om medewerkers alert te houden op klantvriendelijkheid, servicegerichtheid en verantwoordelijkheidsgevoel naar de bezoekers.

[4] Bezoekers verdieping aanbieden middels educatie voor scholieren en speciale projecten voor volwassenen
Educatie voor jong en oud is een wezenlijk onderdeel van ons aanbod. Om die reden wordt aansluiting gezocht bij het onderwijsveld om te trachten samen met scholen tot filmprojecten te komen. Verdieping proberen we te bieden door documentaires, Boek & Film series, films van opera- en balletvoorstellingen, Arts on Cinema, interessante inleidingen, etc. Dit pakket willen we in de toekomst –eventueel met andere cultuurinstellingen- verder uitbreiden en vormgeven.
Concreet: We blijven werken aan uitbouw van het cultuurpakket en gaan in  samenwerking met cultuur- en onderwijsinstellingen [film] educatie nieuw leven inblazen.

[5] Goede contacten onderhouden met bezoekers, vrienden en donateurs en met bedrijven in de Liemers,
Onze externe contacten dienen meerdere doelen naast het geven van informatie over ons programma-aanbod, willen we FHZ op de kaart zetten in de Liemers. Een grotere naamsbekendheid is daarvoor noodzakelijk. Nauwe contacten met vrienden/donateurs en bedrijven leiden tot betrokkenheid bij ons filmhuis en mogelijke financiële ondersteuning. Met bedrijven kan naar win-win-situaties worden gezocht.
Concreet: We werken aan een goede band met de vrienden en donateurs, proberen de relatie met hen te verdiepen en hun aantal te vergroten. We zoeken naar samenwerking met Liemerse bedrijven en ontwikkelen een sponsorplan om hen voor het Filmhuis te interesseren.

[6] Een goed medewerkersbeleid hanteren
6a. Gezien de omvang van het aantal medewerkers moet de interne communicatie optimaal zijn. Belangrijk zijn de informele momenten, waar medewerkers elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
Concreet: We bouwen de interne communicatie verder uit en organiseren bindingsactiviteiten voor medewerkers.

6b. FHZ heeft een bestaand medewerkersbeleid waarin rechten en plichten van medewerkers omschreven zijn. De nieuwe manier van werken stelt hogere eisen aan de vaardigheden van de medewerkers. Sommige taken vragen zoveel deskundigheid dat dit voor vrijwilligers bijna niet te doen is.
Concreet: Het aannamebeleid spitsen we toe op de kwaliteit en specifieke kennis die we in huis willen halen. Er kan een vrijwilligersvergoeding toegekend worden voor ingewikkelde/veeleisende taken: deze wordt toegekend en bepaald door het bestuur. Ook kan er betaalde ondersteuning ingehuurd worden of samengewerkt worden met collega cultuurinstellingen.

[7] De zelfstandige positie handhaven door het voeren van een goed financieel beleid
Filmhuis Zevenaar streeft naar een gezonde financiële basis met een goede balans tussen inkomsten en uitgaven.
Concreet: Essentieel is een gestaag groeiend bezoekersaantal naast inkomsten uit verhuur van filmzalen voor presentaties, lezingen, e.d. Daarbij streven we naar een gemeentelijk subsidiebeleid overeenkomstig de aanbeveling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

4. Interne organisatie

Het bestuur stelt het beleid op, is verantwoordelijk voor de gang van zaken, maar blijft qua uitvoering op afstand. De werkzaamheden binnen FHZ zijn toegewezen aan de werkgroepen. De voorzitters van de werkgroepen leggen zowel schriftelijk als mondeling verantwoording af aan het bestuur; dit vooral in de gezamenlijke voorzittersvergaderingen. Ieder jaar worden in samenspraak met het bestuur werkplannen opgesteld waarin de doelen voor dat jaar vermeld worden. De werkplannen worden tussentijds geëvalueerd.

Verdere professionalisering van alle medewerkers is een wens van het bestuur en zal noodzakelijk zijn voor de verdere groei in de Turmac Cultuurfabriek mogelijk zelfs naar drie zalen. De taken van de werkgroepen worden zwaarder en vergen meer deskundigheid. De kans is groot dat zij meer en meer ondersteund gaan worden door medewerkers met een vrijwilligersvergoeding en/of ingehuurde deskundigen.

Uiteindelijk zal een betaalde, coördinerende functionaris de dagelijkse gang van zaken moeten coördineren. Deze functionaris garandeert dan dat het bestuur op afstand kan besturen en zich minder tot niet met de dagelijkse gang van zaken moet bemoeien.

Concreet: Er wordt gewerkt aan uitbreiding en versterking van medewerkers,  werkgroepen en bestuur deels aangevuld met betaalde medewerkers / externen. Dit alles in nauw overleg tussen bestuur en M&O.

 

Het bestuur,

mei 2020