Dit is het Privacy statement van Stichting Filmhuis Zevenaar, gevestigd te 6901 AN  Zevenaar, Wittenburgstraat 14, www.filmhuiszevenaar.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die U aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als donateur/vriend of via bestellingen/reserveringen van voorstellingen via onze website.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze medewerkers en bezoekers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden, die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Stichting Filmhuis Zevenaar is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van Uw persoonsgegevens. Dit houdt in, dat alleen wij bepalen, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor, dat Uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, door daartoe door het bestuur geautoriseerde medewerkers, worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. De medewerkers van Stichting Filmhuis Zevenaar zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens, die ze bij hun werkzaamheden kunnen inzien.

Stichting Filmhuis Zevenaar zal nooit de vastgelegde persoonsgegevens aan een derde partij beschikbaar stellen of verkopen.

Alle gegevens van bezoekers, donateurs en vrienden, worden digitaal opgeslagen op de webruimte van de leverancier van ons kassasysteem, waarmee Stichting Filmhuis Zevenaar een verwerkingsovereenkomst heeft, overeenkomstig de vereisten van de AVG. De website van Filmhuis Zevenaar is puur informatief. Voor reserveringen, kopen van E-tickets en aanmeldingen  wordt doorgelinkt naar ons beveiligde kassasysteem. Ook met de ontwerper van onze website bestaat een verwerkingsovereenkomst.

De gegevens van onze medewerkers worden door één van onze medewerkers bijgehouden. De relevante gegevens (naam, adres, telefoonnummer en email-adres) worden intern via intranet aan de andere medewerkers ter inzage gegeven.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken

– Voorletters, c.q. voornaam en achternaam

– Adresgegevens

– Bankrekeningnummer

– Email adres

– Telefoonnummer

– Geboortedatum medewerkers

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Specificatie doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

– Opslag en verwerking persoonsgegevens van donateurs en vrienden van het Filmhuis

– Opslag gegevens reserveringen van voorstellingen

– Opslag en verwerking van bestellingen E-tickets

– Aanmelding voor digitale folders

– Opslag en verwerking persoonsgegevens medewerkers

– Opslag en verwerking persoonsgegevens van donateurs en vrienden van het Stichting Filmhuis Zevenaar

Namens Stichting Filmhuis Zevenaar worden deze gegevens bijgehouden door een door het bestuur geautoriseerde medewerker. Deze medewerker verzorgt ook de jaarlijkse incasso van de donateur bijdragen en levert de adresgegevens, volgens de verwerkingsovereenkomst met de drukker, t.b.v. de verzending van de filmfolders.

– Persoonsgegevens, die nodig zijn voor zakelijke overeenkomsten, worden vastgelegd in onze financiële administratie, die beheerd wordt door de penningmeester.

– Opslag gegevens reserveringen van voorstellingen

De e-mailadressen bij  reservering en aankoop van E-tickets zijn voor controle in te zien door de dienstdoende  medewerker via de entreekassa.

Bij aankoop van een ticket op de locatie van Stichting Filmhuis Zevenaar door een vriend/donateur kan de medewerker via de pas controleren of de betreffende bezoeker recht heeft op korting.

– Aanmelding voor digitale folders

Voor dit doel worden de e-mailadressen opgeslagen in ons kassasysteem en door de geautoriseerde medewerker wekelijks gekoppeld aan de digitale weekfolder voor verzending.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Filmhuis Zevenaar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn:

De gegevens, die nodig zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gearchiveerd en daarna vernietigd.

Persoonsgegevens van donateurs en vrienden, die opzeggen worden onmiddellijk verwijderd. Bij donateurs, die niet tijdig betaald hebben, worden de gegevens na een jaar verwijderd.

Een verzoek tot verwijdering van alle persoonsgegevens  wordt zo snel mogelijk doorgevoerd, ook een verzoek tot inzage wordt zo snel mogelijk gehonoreerd.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Voor vragen, verzoeken of nadere informatie kunt U een mail sturen naar info@filmhuiszevenaar.nl